Členské příspěvky – finální stav

Ahoj/dobrý den,

abychom se dobrali konce, a hlavně peněz:), tak shrnu, jak to bude s členskými příspěvky:

Řádný členský příspěvek: 300,-

splatný vždy do 15. daného měsíce, s  tím, že hradit se bude od června, kdy se samozřejmě splatnost 15. nestihne, ale rád bych měl v červnu na účtu aspoň peníze na koupi ČOV a zaplacení nákladů spojených se vznikem spolku.

Vstupní členský příspěvek: 500,-

splatný do 31 .8. 2014 na vytvoření počáteční rezervy.

Číslo účtu: 666666669/2010
Variabilní symbol: Vaše číslo popisné (p. Koželuh ml. jej nemá, uvede tedy místo něj v.s. 1)

Děkuji za pozornost

Nedostatek vody

Dnes ve večerních hodinách vyvrcholil kritický stav v dodávkách vody, který již údajně trvá od tohoto pátku. Ještě dnes se M. Menšík spojil se starostkou Žilova, která mu mimo jiné sdělila, že napuštení potrubí do normálního stavu může trvat až 6 dní v závislosti na odpovědném přístupu odběratelů. Tzn. není teď zcela vhodné např. napouštět bazény nebo dlouze zalévat.

Výsledek schůzky s JUDr. Polankou

Jak bylo avizováno, 5. 5. 2014 v 17.00 proběhla v zasedací místnosti OÚ Ledce schůzka některých obyvatel s JUDr. Polankou, za účasti p. Marka, starosty Ledec, starostky Žilova a p. Mencla.

Byla navrženy dvě varianty převodu infrastruktury. Jedna byla taková, že se převede vodovodní řad spolu s ČOV, což narazilo na problém s rozúčtováním vodného a náklady. Druhá Je pravdou, že bychom platili pouze za vodu obci Žilov, a to surovou cenu vody bez správy a ostatních nákladů, ale problematická je koncepce spolku, který sotva může mít páky na vybírání peněz za vodné, kvůli jednotné koncepci členských příspěvků. Dále se jedná o údržbu a ostatní náklady, které když se započtou k ceně vodného, nebyl by benefit vlastního vodovodního řadu a vlastní smlouvy s obcí Žilov nějak zvláště markantní.

Dohodli jsme se tedy tak, že Spolek převezme za symbolickou úplatu pouze  ČOV, jejíž provoz bude z vybraných členských příspěvků krýt. Smlouvy o dodávce budou od 1. 7. 2014 uzavřeny s obcí Ledce. Naše závazky a smlouvy vzhledem k provozovateli, p. Nágrovi, budou vypočteny k datu 30.6.2014, kdy se obejde lokalita a provedou odečty vodoměrů. Závazky, které za námi p. Nágr doposud má nebudeme hradit přímo jemu, nicméně budou vinkulovány přímo obci Žilov. Zkuste si tedy, prosím, udělat evidenci plateb, aby se vědělo, kdy jste mu naposledy za vodu platili.

Dále se řešily otázky chodníku z obce směrem k nám. Dle JUDr. Polanky má být problém se stávající silnicí, která měla být položením nového povrchu posunuta cca 70 cm od osy, čímž se mělo zasáhnout do plánovaného místa pro chodník. Dále je problém s technologií odvodnění, jelikož splachovaná voda z pole veškeré odvodnění ucpe.
Řešením by měla být změna územního rozhodnutí tak, že chodník povede podél ČOV s vyústěním na panelové cestě u potoka v obci.
Úskalí této varianty je údajně stanovisko ochránců přírody (zvýšená frekvence výskytu žab a jiné havěti, která je patrně hodna ochrany víc než naše děti a s kočárky kličkující manželky). Dle vyjádření p. starosty by to neměl být problém, stejně jako zrychlené řešení, kdy by se přisypala část rokle, zbytek by se zhutnil a dosypal např. kačírkem, neboť obec zde pozemky vlastní. Takže uvidíme, co ze slibů se povede realizovat.

Výše členského příspěvku

Dobrý den / ahoj,

někdy v příštím týdnu (5. – 9. 5. 2014) očekávám zápis spolku do rejstříku spolků. Teď se momentálně snažím o založení účtu, bohužel je po mně vyžadováno IČO, které doposud nebylo přiděleno, doufám, že dořešíme v příštím týdnu.

Potřebujeme se domluvit, kolik bude členský příspěvek, tj. abychom pokryli měsíční náklady na elektřinu + zbylo něco na pokrytí případné režie, odběru vzorků aj. Pokud jste již někdo dělal předběžnou kalkulaci, dejte vědět. Pokud se nemýlím, činily náklady na energii za čističku cca 4.000,-/měsíc. Prvotní kalkulace vychází z počtu domů, tj. 14 * 300,- Kč, což v součtu činí 4.200,-. Tedy cca 3.000,- jako náklady za energii + cca zbylých 1.200,- do fondu, s tím, že bych navrhoval např. jednorázový vstupní poplatek ve výši 500,- splatný do 3 měsíců od vstupu do spolku, abychom jednak vytvořili nějaký základní provozní kapitál a dále z něčeho zaplatili náklady na zřízení spolku (tj. cca 1.300,- Kč).

U výpočtu čl. příspěvků vycházím z rovnostářského přístupu, tedy nehraje roli výše vodného ani počet členů domácnosti, zkrátka všichni platíme stejně.

Děkuji za názory, příp. jiný návrh kalkulace.

Kalkulace upravena dne 5.6.2014